O nás

1. januára 2011 zlúčením Odborného učilišťa internátneho a Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vznikla Spojená škola internátna v Tornali.

Zriaďovateľ:     Regionálny úrad školskej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 05

Korešpondenčná adresa zriaďovateľa:  Regionálny úrad školskej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Organizačné zložky:    Odborné učilište internátne, Mierová 24/49, 98201 Tornaľa (01.09.1986)

                                    Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Poštová 1039/13,                                     Tornaľa - Tornalja  (01.09.1962)                                                        

Identifikačné číslo:    00633577

Kód OUI:    710 261 497

Kód ŠZŠ:    710 138 213

Kód ŠI:        710 224 893

Súčasti školy:            Školský internát, Poštová 1039/13, Tornaľa

                                    Školská jedáleň, Hurbanova 615/11, Tornaľa

                                     Školské dielne, Mierová 70/143, Tornaľa

Forma hospodárenia:    Samostatná štátna rozpočtová organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene.

Predmet činnosti:    Spojená škola internátna ako škola pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje vo svojich organizačných zložkách výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu.

Štatutárny orgán:    Riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.

Riaditeľka školy:     Mgr. Kánová Ildikó