Špeciálna základná škola s VJM

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  na Poštovej ulici 13  v Tornali   bola založená v roku 1979, vtedy ešte ako Osobitná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím v Šafárikove. Počas svojej existencie škola prešla mnohými kvalitatívnymi i kvantitatívnymi zmenami.

Od 1.9.1999 sa škola stala súčasťou Odborného učilišťa v Tornali .

Budova  školy je situovaná blízko centra mesta  v príjemnom tichom prostredí.

Vďaka tomu, že škola je umiestnená skoro v centre mesta, v blízkosti je  autobusová zastávka, čo  zabezpečuje bezpečnú dochádzku žiakov z blízkych obcí.

Špeciálna základná škola je organizovaná ako málotriedka s dvoma triedami pre prvý stupeň s vyučovacím jazykom maďarským, druhý stupeň s vyučovacím jazykom maďarským a druhý stupeň s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý bol zavedený od 1.9.2000 (zrušený pre nenaplnenosť 01.09.2013).

Okrem tried   sa v  budove nachádza počítačová učebňa, zborovňa, gymnastická cvičebňa a školská dielňa.

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a primárne vzdelávanie  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobom primeraným ich postihnutiu .Obsah vzdelávania je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov, najmä v prvom stupni, kde väčšina žiakov má individuálny vzdelávací plán.

Vysoké percento žiakov školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo nás vedie k snahe zlepšovaniu vzdelávania týchto detí prostredníctvom  vypracovávania primeraných a  vhodných  diagnostických nástrojov, ktoré umožnia  odkryť skutočný potenciál a spôsobilosť týchto detí.