Organizácia prijímacieho konania do ŠZŠ

Vychádzajúc z § 5, ods. 3  zákona  NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších zmien a doplnkov a  v súlade so zákonom  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / v znení neskorších zmien a predpisov ,riaditeľ školského zariadenia vykonáva štátnu správu v prvom stupni a   rozhoduje o prijatí  žiaka do školy.

V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. a Vyhlášky  MŠ SR č. 322 o špeciálnych školách rozhoduje riaditeľ  o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti  zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia Centra špeciálno - pedagogického poradenstva, vydaného na základe  diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Riaditeľ školy pred  prijatím  dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Dieťa  sa prijíma na základe  jeho zdravotného znevýhodnenia zdokumentovaného vo vyplnenom a potvrdenom tlačive  „ Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.“