Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa:

a)  45,21 € -pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane

b)  31,65 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane

c)  22,61 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

 

Podrobné informácie