Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa :

 

a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

 

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.