Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa:

a)  49,78 € -pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane

b)  34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane

c)  24,89 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

 

Podrobné informácie