Prijímacie pohovory:

Do odborného učilišťa (OU) sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.

Riaditeľ OU pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Prihlášku má uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odovzdať riaditeľovi špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) alebo základnej školy (ZŠ), ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla.

Riaditeľ ŠZŠ alebo ZŠ odošle prihlášku do OU do 20. apríla.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom ŠZŠ (ZŠ), podáva prihlášku priamo do OU do 20. apríla. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje ŠZŠ (ZŠ), ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo ŠZŠ (ZŠ) alebo ich úradne osvedčené kópie.

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) musí OU spolu s prihláškou a zápisným lístkom dostať po prijatí žiaka aj riadne vyplnený "Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy", ktorého súčasťou je aj charakteristika žiaka od triedneho učiteľa a výsledky špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia (najviac rok staré).

Riaditeľ OU odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí či neprijatí do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky.

 

Riaditeľstvo SŠI v Tornali Vám oznamuje, že prijímacie pohovory do školy

Odborné učilište internátne v Tornali

sa budú konať:

  1. termín             3.mája 2021   pondelok        o 9.00 hod.  v budove  školy

                         

  1. termín             10.mája 2021 pondelok        o 9.00 hod.  v budove  školy    

 

 

Kritériá PP pre školský rok 2021/2022 KLIKNI SEM ...