36 86 G 03 Stavebná výroba so zameraním na murárske práce

 

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium.

Nevyhnutné vstupné

požiadavky na štúdium:

Môže byť prijatý uchádzač s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.( § 101 zákona 245/2008)

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Osvedčenie o zaškolení.

Osvedčenie o zaučení.

Osvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Nižšie stredné odborné vzdelanie

ISCED 2C

Možnosti pracovného

uplatnenia absolventa:

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných

prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný

pomocný stavebný robotník

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie):

Rekvalifikačné kurzy.

 

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Absolvent zvláda bežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby, prípravu malty, jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, prípravu betónu, obsluhu rôznych jednoduchých strojov a zariadení. Práce s drevom a osadzovaním výrobkov PSV.

Absolvent vie vymurovať murivo z rôznych druhov materiálu, všetky druhy priečok, zhotoviť jednoduché vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché betonárske a izolatérske práce, spracováva rôzne stavebné materiály, komponenty pri výrobe mált, betónov a viaczložkových materiálov na povrchové úpravy objektov. Vykonáva jednoduché obkladačské práce, osadzuje prefabrikáty, výrobky PSV, vysekáva drážky a prelomy v múroch pri adaptačných prácach, vybúrava nosné i nenosné časti konštrukcií.