45 72 G 02 Poľnohospodárska výroba-záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár 

 

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium.

Nevyhnutné vstupné

požiadavky na štúdium:

Môže byť prijatý uchádzač s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.( § 101 zákona 245/2008)

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Osvedčenie o zaškolení.

Osvedčenie o zaučení.

Osvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C

Možnosti pracovného

uplatnenia absolventa:

Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných

prác v celej oblasti poľnohospodárstva ako kvalifikovaný

pomocný robotník

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie):

Rekvalifikačné kurzy.

 

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Absolvent ovláda odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny. Práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov, výrobu okrasných drevín, ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov. Zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Zazimovanie okrasných drevín. Prípravu semien, vysádzanie, rozmnožovanie, a ošetrovanie kultúr. Rez ovocných drevín, hnojenie a ochranu proti škodcom a chorobám, zberové práce a triedenie.Absolvent pozná agrotechniku a technológiu pestovania zeleniny, kvetín, zásady sadovníckych úprav, druhy okrasných kultúr, pozná odbornú terminológiu a mechanizačné prostriedky. Ovláda a dodržiava zásady ochrany rastlín z hľadiska ochrany životného prostredia.