64 91 2 01 Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál

 

 

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium.

Nevyhnutné vstupné

požiadavky na štúdium:

Môže byť prijatý uchádzač s mentálnym postihnutím alebo žiak s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím, ktorý ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy, špeciálnej základnej školy alebo ukončil povinnú školskú dochádzku.( § 101 zákona 245/2008)

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška alebo odborné zhodnotenie.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Osvedčenie o zaškolení.

Osvedčenie o zaučení.

Osvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Nižšie stredné odborné vzdelanie

ISCED 2C

Možnosti pracovného

uplatnenia absolventa:

Odborná príprava jednoduchých a pomocných prác v stravovacích zariadeniach ako kvalifikovaný pomocný robotník.

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie):

Rekvalifikačné kurzy.

 

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Tento odbor sa zameriava na prípravu a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál, výrobu a expedíciu jedál teplej a studenej kuchyne, jednoduchých múčnikov, teplých a studených nápojov, príloh a doplnkov. Umývanie riadu, upratovanie kuchyne a pomocných prevádzok.

Absolvent samostatne obsluhuje elektrické a plynové spotrebiče v kuchyni. Obsluhuje elektrickú škrabku na zemiaky a zeleninu, kuchynský robot,, myčku riadu, vie naporcovať mäso, naklepať, obaliť v trojobale. Samostatne pripravuje prílohy a doplnky k hlavným jedlám. Vie uvariť zemiaky, vyvariť cestoviny, uvariť ryžu, pripraviť jednoduché šaláty studenej a teplej kuchyne.

Ovláda základné predpisy o ošetrovaní a skladovaní potravín. Vie samostatne pripravovať jednoduché druhy múčnikov. Dodržiava zásady BOZP, PO a hygieny práce.